B&K Sportwagen Rheinland Ltd.

integritet

Integritetspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi samlar in och använder dina personuppgifter uteslutande inom ramen för bestämmelserna i dataskyddslagen i Förbundsrepubliken Tyskland. I det följande kan du ta reda på i detalj vilka uppgifter som samlas in, lagras och används på vilket sätt.

1. Målsättning och ansvar

1. Denna dataskyddsdeklaration förklarar för dig typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter inom vårt online-erbjudande och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll (nedan gemensamt kallat "online-erbjudande" eller "webbplats"). Dataskyddsdeklarationen gäller oavsett domäner, system, plattformar och enheter (t.ex. stationär eller mobil) som online-erbjudandet utförs på.

2. Leverantören av online-erbjudandet och ansvarig enligt dataskyddslagen är B&K Sportwagen Rheinland GmbH, Berliner Allee 32, 40212 Düsseldorf, företrädd av verkställande direktören Sebastian Berger, e-postadress: info @ bk-sportwagen (dot) de (nedan kallad "vi" eller "oss"). För mer information om oss och kontaktalternativ hänvisar vi till vårt avtryck: www.bk-sportwagen.de/impressum.

3. Uttrycket "användare" omfattar alla kunder och besökare till vårt online-erbjudande. Termerna som används, såsom "användare", ska förstås som könsneutrala.

2. Frågor om dataskydd

1. Du är välkommen att ställa frågor om behandlingen av dina personuppgifter direkt till oss:

B&K Sportwagen Rheinland Ltd.
Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf
www.bk-sportwagen.de
Fon: + 49 211 731492-50
Fax: +49-211
E-post: datenschutz @ bk-sportwagen (dot) de

3. Grundläggande information om databehandling och rättsliga grunder

1. Vi behandlar endast personuppgifter om användare i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Detta innebär att användardata endast behandlas om det finns lagligt tillstånd. Detta innebär särskilt om databehandlingen är nödvändig för att tillhandahålla våra avtalsmässiga tjänster (t.ex. behandling av beställningar) och onlinetjänster eller krävs enligt lag, finns användarens samtycke, liksom på grund av våra legitima intressen ( dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift och säkerhet för vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR, eller tills GDPR gäller på grundval av § 15 paragraf 3 TMG), särskilt vid mätning av räckvidd, skapande av profiler för reklam- och marknadsföringsändamål samt insamling av åtkomstdata och användning av tjänster från tredje part.

2. Från och med den 21.05.2018 maj XNUMX (nedan kallad "GDPR-referensdatum") bestäms giltigheten av vår behandling av personuppgifter enbart av GDPR och därefter tillämpliga dataskyddslagar, som särskilt inkluderar den nya BDSG. Inom ramen för denna dataskyddsdeklaration används redan villkor och föreskrifter i GDPR, vilka dock i grunden motsvarar innehållet med reglerna och villkoren i de lagar som är tillämpliga fram till GDPR-referensdatum. Om termer inte definieras nedan ska deras innebörd förstås fram till GDPR-referensdatum i enlighet med tillämpliga dataskyddsföreskrifter.

3. När det gäller behandling av personuppgifter på grundval av dataskyddsförordningen (GDPR) påpekar vi att den rättsliga grunden för samtycke är artikel 6 paragraf 1 lit. a och artikel 7 GDPR, den rättsliga grunden. för bearbetning för att fullgöra våra tjänster och genomförande av avtalsåtgärder Artikel 6 par. 1 lit. b GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter Artikel 6 par. 1 lit. c GDPR, och den rättsliga grunden för behandling till skydda våra legitima intressen Artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR.

4. beskrivning av de drabbade grupperna av människor samt data och kategorier

1. Kunder: adress-, telefon-, fax- och e-postdata, födelsedatum, kontraktsuppgifter, supportinformation, statistiska uppgifter, fakturerings- och prestandadata, bankuppgifter, körkortdata, identitetskortdata

2. Intresserade parter / icke-kunder: adressuppgifter, telefon-, fax- och e-postdata, erbjudande, intressanta områden

3. Anställda, sökande, praktikanter, praktikanter, tidigare anställda:
Ansökningsdokument, information om yrkeskarriär / utbildning och kvalifikationer, eventuella tidigare fällande domar, kontrakt, master- och redovisningsuppgifter, adressuppgifter, telefon-, fax- och e-postdata, verksamhetsområde, löneuppgifter, släktens namn och ålder - om relevant till sociala förmåner, inkomstskattedata, bankuppgifter, tids- och närvarodata, anställdes recensioner, socialförsäkringsuppgifter

4. Tjänsteleverantörer, leverantörer: adressuppgifter, telefon-, fax- och e-postdata, kontaktuppgifter, fakturerings- och prestandadata, kontraktsuppgifter, bankuppgifter, grupper av personer som inte kan tilldelas: videofiler

5. Syfte med databehandling:

1. Företagets syfte är försäljning av personbilar och nyttofordon (nya och begagnade fordon), underhåll och reparation av motorfordon, försäljning av reservdelar och tillbehör till fordon samt stöd från kunder och icke-kunder i anslutning till de ovan nämnda tjänsterna.

2. Dessutom finns marknadsföring av produkter och tjänster, tillhandahållande av mobilitet / provkörningsfordon. Medföljande eller stödjande funktioner är personal-, kund- / avtalspartneradministration, försäkrings- och banktjänsterförmedling och serviceadministration.

6. Mottagare av de data eller datakategorier som uppgifterna kan kommuniceras med
1. Offentliga organ i händelse av tvingande rättsliga bestämmelser:
2. Externa entreprenörer som utför orderhantering i enlighet med lagkrav samt externa organ och interna organ / specialavdelningar i B&K Sportwagen Rheinland GmbH och anslutna dotterbolag för att uppfylla ovannämnda syfte med databehandling.

7. Säkerhetsåtgärder

1. Vi vidtar organisatoriska, avtalsenliga och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniken för att säkerställa att bestämmelserna i dataskyddslagar följs och därmed skydda de uppgifter som vi behandlar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga Personer Skydda människor.

2. Säkerhetsåtgärderna inkluderar särskilt krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

8. Utlämnande av uppgifter till tredje part och tredjepartsleverantörer

1. Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part inom ramen för rättsliga krav. Vi vidarebefordrar endast användardata till tredje part om detta är nödvändigt, till exempel för faktureringsändamål eller för andra ändamål om dessa är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot användarna.

2. Om vi ​​använder underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster, vidtar vi lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter i enlighet med relevanta lagstadgade bestämmelser.

3. Om innehåll, verktyg eller andra medel inom ramen för denna dataskyddsdeklaration används av andra leverantörer (nedan gemensamt benämnda "tredjepartsleverantörer") och vars säte är i ett tredjeland, kan det antog att data kommer att överföras till tredjepartsleverantörernas hemstat.

4. Tredjeländer är länder där GDPR inte är en direkt tillämplig lag, dvs. i princip länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringen av data till tredjeländer sker antingen om det finns en adekvat nivå av dataskydd, användarens samtycke eller annat lagligt tillstånd.

9. Upprätta kontakt

1. När du kontaktar oss (med hjälp av kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) behandlas informationen som tillhandahålls av användaren för att behandla kontaktbegäran och för att behandla den.

2. Användarinformation kan sparas i vårt Customer Relationship Management System (“CRM System”) eller en jämförbar förfrågningsorganisation och måste sparas som affärsbrev i 6 år på grund av lagkrav.

10. Registrering hos tredje parts autentiseringstjänster

1. Användare kan registrera sig och logga in med hjälp av autentiseringstjänster från tredje part, förutsatt att dessa görs tillgängliga (nedan kallad ”tredjepartsautentisering”). Till exempel kan Facebook, Twitter eller Google användas som autentiseringstjänster (nedan kallad "autentiseringsleverantör").

2. Förutsättningen för autentisering från tredje part är att användare är registrerade hos respektive autentiseringsleverantörer och anger nödvändig åtkomstinformation på webbformuläret som tillhandahålls för detta ändamål. Registreringen behandlas via vår server, den faktiska registreringen sker direkt hos respektive autentiseringsleverantör.

3. Som en del av en registrering får vi ett användar -ID med information om att användaren är inloggad under detta användar -ID och ett ID (användarhandtag) som inte längre kan användas av oss. Om vi ​​tar emot ytterligare data beror enbart på den tredjepartsautentisering som användaren använder, de valda uppgifterna släpps som en del av autentiseringen och även vilka dataanvändare som har släppt i sekretess eller andra inställningar för användarkontot hos autentiseringsleverantören. Beroende på autentiseringsleverantör och val av användare kan det vara olika data, vanligtvis e-postadressen och användarnamnet. När det gäller Facebook är det vad som kallas "offentlig information" som alla kan se. Detta inkluderar namn, profil och omslagsbild, kön, nätverk (t.ex. skola eller jobb), användarnamn (Facebook URL) och användaridentifieringsnummer (Facebook ID).

4. Lösenordet som anges som en del av tredjepartsautentiseringen är varken synligt för oss och lagras inte av oss.

5. Användarna uppmanas att notera att deras information som lagras av oss kan jämföras automatiskt med ditt användarkonto med autentiseringsleverantören, men detta är inte alltid möjligt eller sker faktiskt. Om till exempel användarnas e-postadresser ändras måste användarna ändra dem manuellt i sitt användarkonto hos oss.

6. Om användare någonsin skulle besluta att de inte längre vill använda länken till sitt användarkonto hos autentiseringsleverantören för tredjepartsautentisering, måste de avbryta denna anslutning inom sitt användarkonto med autentiseringsleverantören. Om användare vill radera sina uppgifter hos oss måste de avbryta sitt medlemskap hos oss.

7. Användarna ombeds notera att när de använder tredjepartsautentisering gäller användarvillkoren och riktlinjerna för dataanvändning samt återkallande och invändningsalternativ för autentiseringsleverantören. Dessa är särskilt:
Twitter (https://twitter.com/privacy),
Facebook (https://www.facebook.com/legal/).

11. Samling av åtkomstdata

1. På grundval av våra legitima intressen samlar vi in ​​data om varje åtkomst till servern som denna tjänst finns på (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar namnet på den webbplats som du har åtkomst till, fil, datum och tid för åtkomst, mängd data som överförts, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

2. Av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka missbruk eller bedrägeri) lagras loggfilinformation i högst sju dagar och raderas sedan. Uppgifter vars ytterligare lagring krävs för bevisändamål är uteslutna från radering tills respektive incident har klarats.

12. Cookies & intervallmätning

1. Cookies är information som överförs från vår webbserver eller tredje parts webbservrar till användarens webbläsare och lagras där för senare hämtning. Cookies kan vara små filer eller andra typer av informationslagring. Såvida det inte uttryckligen anges i denna dataskyddsdeklaration använder vi bara så kallade "sessioncookies", som bara lagras under det aktuella besöket på vår webbplats (t.ex. för att spara din inloggningsstatus). Ett slumpmässigt genererat unikt identifieringsnummer, ett så kallat session-ID, lagras i en sessionskaka. En cookie innehåller också information om dess ursprung och lagringsperiod. Dessa cookies kan inte spara andra uppgifter. Sessionscookies raderas när du är klar med vårt online-erbjudande och till exempel loggar ut eller stänger din webbläsare.

2. Som en del av denna dataskyddsdeklaration informeras användarna om användningen av kakor i samband med mätning av pseudonymt intervall.

3. Om användare inte vill att cookies ska lagras på sin dator ombeds de att inaktivera motsvarande alternativ i systeminställningarna i sin webbläsare. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av kakor kan leda till funktionsbegränsningar i detta online-erbjudande.

4. Du kan använda cookies, som används för intervallmätning och reklamändamål, via inaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom den amerikanska-amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) motsäger.

13. Google Analytics

1. På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR) använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”) den. Google använder cookies. Informationen som genereras av kakan om användningen av online-erbjudandet av användaren överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

2. Google är certifierat enligt Privacy Shield Agreement och erbjuder således en garanti för att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3. Google kommer att använda denna information för våra räkning för att utvärdera användningen av vårt onlinerbjudande av användare, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta onlineerbjudande och för att ge oss andra tjänster relaterade till användningen av detta onlineerbjudande och internet. Pseudonyma användarprofiler för användare kan skapas från bearbetade data.

4 april Vi använder bara Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

5. IP-adressen som överförs av användarens webbläsare slås inte samman med andra Google-data. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in deras webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Dessutom kan användare förhindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till deras användning av online-erbjudandet och från att behandla dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Du kan hitta mer information om dataanvändning från Google, inställnings- och invändningsalternativ på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google använder dina data när du använder våra partners webbplatser eller appar"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av data för reklamändamål"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantera information som Google använder för att visa annonser").

7. Som ett alternativ till webbläsartillägget eller inom webbläsare på mobila enheter, klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden (borttagningen fungerar bara i webbläsaren och endast för den här domänen ). En opt-out-cookie lagras på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

14. Facebook sociala plugins

1. Vi använder sociala plugins (“plugins”) från det sociala nätverket facebook.com på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online -erbjudande i den mening som avses i art. 6 stycke 1) lit. f) GDPR), som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Insticksprogrammen kan visa interaktionselement eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textbidrag) och kan identifieras av en av Facebook -logotyperna (vitt "f" på en blå kakel, termerna "gillar", "gillar" eller en "tumme" upp ”) eller är märkta med tillägget“ Facebook Social Plugin ”. Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan ses här: developers.facebook.com. Följande information gäller särskilt registrering på vår webbplats med Facebook.

2. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder således en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslag (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3. När en användare hämtar en funktion av detta onlineerbjudande som innehåller en sådan plugin, upprättar hans enhet en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till användarens enhet, vilket integrerar det i online-erbjudandet. Användarprofiler för användarna kan skapas från bearbetade data. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna enligt vår kunskapsnivå.

4 april Genom att integrera plugins får Facebook informationen som en användare har samlat in motsvarande sida i onlineerbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, till exempel genom att trycka på Gilla-knappen eller lämna en kommentar, överförs motsvarande information från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjligheten att Facebook kommer att ta reda på och spara sin IP-adress. Enligt Facebook sparas bara en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

5. Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om honom via detta online-erbjudande och länka det till sin medlemsinformation som lagras på Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han använder vårt online-erbjudande och radera sina cookies. Ytterligare inställningar och motsägelser mot användningen av data för reklamändamål är möjliga inom Facebook-profilinställningarna: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

15. Facebook, anpassade målgrupper och marknadsföringstjänster på Facebook

1. På grund av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande och för dessa ändamål, den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, eller om du är baserad i EU används Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”).

2. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder således en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslag (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3. Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan bestämma besökarna av vårt online-erbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa de Facebook-annonser som vi placerar för Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter baserat på det besökte Webbplatser) som vi överför till Facebook (så kallad “Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").

4. Facebook-pixeln integreras direkt av Facebook när du besöker vår webbplats och kan spara en så kallad cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad kommer besöket i vårt online-erbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så det tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook såväl som för egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi ​​skulle överföra data till Facebook för jämförelseändamål krypteras de lokalt i webbläsaren och skickas först till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs enbart för att göra en jämförelse med de data som också krypteras av Facebook.

5. Vidare använder vi den extra funktionen "utökad jämförelse" (data såsom telefonnummer, e-postadresser eller Facebook-ID för användarna) när vi använder Facebook-pixeln för att skapa målgrupper ("Anpassade målgrupper" eller "Se lika ut Målgrupper ")) sänds till Facebook (krypterad). Mer information om den "utökade justeringen": (https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
- Också på grundval av våra legitima intressen använder vi processen "Custom Audiences from File" från det sociala nätverket Facebook, Inc. I det här fallet laddas e-postadresserna till mottagarna av nyhetsbrevet till Facebook. Uppladdningsprocessen är krypterad. Uppladdningen används enbart för att bestämma mottagarna av våra Facebook-annonser. Vi vill se till att annonserna endast visas för användare som är intresserade av vår information och våra tjänster.

6. Facebooks behandling av uppgifterna sker inom ramen för Facebooks riktlinjer för dataanvändning. Följaktligen allmän information om presentationen av Facebook-annonser, i riktlinjerna för dataanvändning på Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciell information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Facebook-hjälpavsnittet: https://www.facebook.com/ business/help/651294705016616.

7. Du kan motsätta dig samlingen med Facebook-pixeln och användningen av dina data för att visa Facebook-annonser. För att ställa in vilka typer av annonser som visas för dig inom Facebook kan du ringa upp den sida som Facebook har ställt in och följa instruktionerna där på inställningarna för användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

8. För att förhindra insamling av dina data med hjälp av Facebook-pixeln på vår webbplats, klicka på följande länk: Facebook-borttagning

Obs! Om du klickar på länken sparas en "opt-out" cookie på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken igen. Dessutom gäller borttagningen endast i den webbläsare du använder och endast inom vår webbdomän där länken klickades.

9. Du kan också använda kakor för intervallmätning och reklamändamål via inaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom den amerikanska-amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/ choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronline choices.com/uk/your-ad-choices/) motsäger.

16. Knappar och länkar för sociala medier

1. Länkarna / knapparna till sociala nätverk och plattformar (nedan kallade "sociala medier") som används i vårt online-erbjudande skapar inte direkt kontakt mellan sociala nätverk och användare. Deras funktion motsvarar driften av en vanlig online-länk.

2. Följande illustration ger en översikt över de länkade leverantörerna av sociala medier, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av data och alternativ för invändningar (så kallad opt-out):
- Facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, dataskyddsdeklaration: http://de-de.facebook.com/policy.php, Opt-out: https://www.facebook.com/settings.
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicyn: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
- Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dataskyddsdeklaration: twitter.com, opt-out: support.twitter.com. - XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Dataskydd: https://www.xing.com/privacy.
- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Användning av WhatsApp

1. Vi använder delningsknapparna för WhatsApp-tjänsten, som erbjuds av WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornien 94025. Funktionerna hos de delningsknappar som vi använder motsvarar den för vanliga onlinelänkar. Knapparna kan användas för att dela länkar till våra webbplatser med andra användare via WhatsApp Messenger.

2. Ingen kod från WhatsApp körs på vår webbplats. Vi vill dock påpeka att WhatsApp-tjänsten kan utvärdera användarinformation för reklam- och marknadsföringsändamål.
3. För ytterligare information om syften, typerna och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av data via WhatsApp, samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, kan användare hänvisa till WhatsApp-dataskyddsinformationen: https://www.whatsapp.com/legal/.

18. Nyhetsbrev

1. Med följande information kommer vi att informera dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt om registrerings-, avsändnings- och statistiska utvärderingsförfaranden samt din rätt till invändning. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev förklarar du att du godkänner mottagandet och de beskrivna procedurerna.

2. Innehållet i nyhetsbrevet: Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") endast med mottagarens medgivande eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt när du registrerar dig för nyhetsbrevet är det avgörande för användarens samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om aktuella kampanjer B&K Sportwagen Rheinland GmbH och nyheter från fordonssortimentet.

3. Double opt-in och logging: Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i en så kallad double opt-in-procedur. Detta innebär att efter registrering kommer du att få ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig med någon annans e-postadress. Registreringarna för nyhetsbrevet loggas för att kunna visa registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar lagring av registreringstid och bekräftelse samt IP-adress. Ändringar av dina data lagrade hos leverantören av leverantör loggas också.

4. Registreringsdata: För att registrera dig för nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress. Dessutom ber vi dig att ge ett namn så att vi kan kontakta dig personligen i nyhetsbrevet. Vi ber dig också om ytterligare information, t.ex. om fordon, för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till dina intressen. Vi ber dig också att ge kontaktinformation, t.ex. om du vill att vi ska kontakta dig om ett fordon.

5. Statistisk undersökning och analys - Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "webbfyr", dvs en pixelstor fil som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning samlas inledningsvis teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, såväl som din IP-adress och tidpunkten för hämtning. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna baserat på den tekniska informationen eller målgrupperna och deras läsbeteende baserat på deras hämtningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. I de statistiska undersökningarna ingår också att avgöra om nyhetsbrev öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas den enskilda mottagaren av nyhetsbrevet. Det är dock inte vårt mål att observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar oss mycket mer för att känna igen våra användares läsvanor och för att anpassa vårt innehåll till dem eller för att skicka annat innehåll efter våra användares intressen.

6. De statistiska undersökningarna och analyserna samt loggningen av registreringsprocessen utförs på grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 f GDPR. Vi är intresserade av att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevsystem som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar.
7. Avbokning / återkallelse - Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs återkalla ditt samtycke. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. Om användarna endast har registrerat sig för nyhetsbrevet och avbrutit denna registrering kommer deras personuppgifter att raderas.

19. Integrering av tjänster och innehåll av tredje part

1. Vi använder innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt onlineerbjudande på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlinebud i den mening som avses i art. 6 st. 1 lit . Integrera innehåll och tjänster, till exempel videor eller teckensnitt (nedan kallat "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP -adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP -adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som ”webb-beacons”) för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online -erbjudande, och kan också länkas till sådan information från andra källor.

2. Följande illustration ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandling av data och, delvis redan nämnt här, alternativ för invändning (så kallad opt-out):
- Kartor över tjänsten "Google Maps" som tillhandahålls av tredjepartsleverantören Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslag (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
- Chattfunktion från Smartsupp.com, sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjeckien. Chattfunktionen gör det möjligt för oss att kontakta webbplatsbesökare. Innehållet i chatten skickas till Smartsupp. Vi ber inte om personlig information eller lösenord under chatten och om du inte tillhandahåller sådan information kan vi inte dra några slutsatser om dig. Uppgifterna som Smartsupp lagrar inkluderar: chatthistorik, namn, IP-adress vid tidpunkten för chatten och ursprungsland. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part och används endast för skydd och intern statistik. Genom att använda chatten godkänner du denna lagring och användning av data. Dataskydd: https://www.smartsupp.com/de/privacy.

3. reCAPTCHA från Google: För att skydda dina förfrågningar via kontaktformuläret använder leverantören reCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. (Google). Frågan används för att skilja om ingången görs av en människa eller felaktigt genom automatiserad maskinbearbetning. Frågan inkluderar sändning av IP-adressen och andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål överförs din inmatning till Google och används där. Genom att använda reCAPTCHA godkänner du att det erkännande du har gett kommer att införlivas i digitaliseringen av gamla verk. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av den här tjänsten. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCAPTCHA slås inte samman med andra Google-data. De olika dataskyddsreglerna för Google gäller för dessa uppgifter. För mer information om Googles sekretesspolicy, se: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

20. Användarrättigheter

1. Användare har rätt att kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som vi har sparat om dem. Dessutom har användare rätt att korrigera felaktiga uppgifter, begränsa behandlingen och raderingen av deras personuppgifter, om tillämpligt, att hävda sina rättigheter till dataportabilitet och, i händelse av olaglig databehandling antas, att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet (statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf).

2. På samma sätt kan användare återkalla samtycke, i allmänhet med verkan för framtiden.

21. Radering av data

1. De data som lagras av oss kommer att raderas så snart de inte längre krävs för det avsedda syftet och raderingen strider inte med några lagstadgade lagringskrav. Om användarens data inte raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål kommer deras behandling att begränsas. Detta innebär att informationen blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel användardata som måste bevaras av kommersiella eller skattemässiga skäl.

2. Enligt lagkrav sker lagring i 6 år i enlighet med 257 § 1 HGB (handelsböcker, varulager, balansräkningar, bokslut, affärsbrev, bokföringsdokument etc.) och i 10 år i enlighet med med 147 § 1 AO (böcker, register, förvaltningsrapporter, bokföringsdokument, affärs- och affärsbrev, dokument som är relevanta för beskattning, etc.)

22. Rätt att invända

1. Användare kan när som helst invända mot den framtida behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med de lagstadgade kraven. Invändningen kan särskilt göras mot bearbetning i syfte att direktreklamera.

23. Ändringar i sekretesspolicyen

1. Vi förbehåller oss rätten att ändra dataskyddsdeklarationen för att anpassa den till ändrade rättsliga situationer eller till förändringar i tjänsten och databehandlingen. Detta gäller dock endast förklaringar om databehandling. Om användarens samtycke krävs eller delar av dataskyddsdeklarationen innehåller bestämmelser i avtalsförhållandet med användarna görs ändringarna endast med användarnas samtycke.

2. Användarna uppmanas att regelbundet informera sig om innehållet i dataskyddsdeklarationen.

För frågor om dataskydd på B&K Sportwagen Rheinland GmbH, vår dataskyddsombud står till ditt förfogande på Datenschutz @ bk-sportwagen (dot) de.
För att fullgöra avtalet, inklusive behandling av klagomål / garanti: artikel 6 [1] b GDPR.
Vid överföring av uppgifter till andra tjänsteleverantörer i samband med reparationsarbete: artikel 6 [1] b GDPR.

Databehandlingen sker på följande rättsliga grunder:
• vid överföring av data till ett försäkringsbolag vid en kostnadsberäkning: artikel 6 [1] b GDPR
• för lagring av data enligt AO / HGB: artikel 6 [1] c GDPR
• för behandling av uppgifter i bilhandlare för reklamändamål, inklusive reklamrelaterad profilering: artikel 6 [1] f GDPR
• Dataöverföring för ytterligare reklamändamål: artikel 6 [1] i GDPR
• E-postannonsering: Art 6 [1] i GDPR och avsnitt 7 stycke 3 UWG
• Telefonreklam: Art 6 [1] i GDPR samt § 7 § 2 nr 2 Var. 2 UWG

Denna dataskyddsdeklaration kan uppdateras när som helst efter behov.

Düsseldorf, 21.05.2018 maj XNUMX

Du är välkommen att använda vårt kontaktformulär.

  B&K Sportwagen Rheinland Ltd.

  Telefon: + 49 211 731492-50
  Fax: +49-211
  E-post: info@bk-sportwagen.de

  Düsseldorfs kontor:

  Berliner Allee 32
  40212 Düsseldorf
  Tyskland

  11logo_wide_buttom